Dina upplevelser skapar nya insikter

Det finns ingen ingen egoistisk människa som är helt kärlekslös för att hon eller han aldrig fått chansen att ta vara på sin inre goda kraft. Utan det är mer eller mindre ett medvetet val vi gör vid olika tidpunkter i våra liv.

Att vi fjärmar oss från och tar avstånd från vår rätta identitet på detta sätt är så klart vanligen förekommande, men livet ger oss ständigt olika valmöjligheter för att stimulera till nya ställnings taganden och värderingar, som i slutänden ska få oss att ändra inriktning om det behövs. 

Det beror på att människan lever mest i sin fysiska värld istället för i samverkan med sin andliga sanning!

Och möjligheten till att förstå skiljer sig därför i olika grad eftersom de förskjutit sina förmågor att ha kontakt med sitt högre jag – det vill säga sitt inre ljus. Man kan säga att många människor mer intresserar sig för sina jordiska saker än för sin andliga sida, vilket avgränsar denna själsliga kontakt.

Visst ska vi leva våra inkarnerade liv fullt ut som de fysiska varelser vi inkarnerats till, men vi får inte glömma att det också är en balansgång mellan den fysiska upplevelsen av inkarnationen och de själsliga erfarenheter vi bär med oss som också behöver utvecklas. 

För att en god utveckling ska ske måste dessa båda identiteter samverka, dels för att vi ska ha ett välmående fysiskt liv, men också för att vår själ skall tillföras nya kunskaper.

Det är ju vår själ som är på den långa resan, eller hur?

Ibland kan det dock vara svårt att förstå budskapet av de händelser och skeenden som möter oss i livet. Och vi tvingas fundera mycket över det som sker i våra liv, innan det på något sätt går upp ett litet ljus som ger oss en förklaring. Och kanske vägleder oss till en annan värdering och inriktning som förändrar på olika nivåer av vår livsenergi.

Det är visserligen sant att vi befinner oss på rätt ställe vid alla tillfällen i livet. Men det är också sant att om vi bejakar den inre och kärleksfulla kraft vi bär med oss, så kommer det börja hända mycket av det vi upplever som positivt i våra liv. Också detta något som blir rätt vid just det tillfället, eftersom varje skeende och upplevelse vi får vara med om formar nya insikter hos oss, oavsett om vi är medvetna om det eller ej.

Här handlar det om kunskapen om vårt ursprung och den medvetande grad vi utvecklar om detta. Ju mer energi och uppmärksamhet vi ger till detta, desto mer kommer dörrarna att öppnas och vi kommer lättare kunna förstå de budskap som kommer till oss. Ju mer vi utvecklar oss med kärlekens energi desto mer kunskap om existensen kommer till oss.

Utvecklingens tidvattens våg rör sig i olika riktningar för varje individ utifrån dennes behov och särskilda fas av möjlighet till förståelse på den långa själsliga resan. Och det finns mängder av goda möjligheter för den människa som väljer att bejaka livet som ett ständigt lärande i kärleksfullt medvetande. 

Tänk dock på att vi alla har kommit olika långt i vår utveckling och att ingen människa kan anses ha kommit längre än någon annan. Det kanske låter konstigt för dig men är en stor sanning!

Var och en och alla befinner sig på den plats i utvecklingen som ligger rätt i tiden! Och därför kan aldrig någon påstå att denne har kommit längre än någon annan medmänniska, eftersom denne aldrig skulle förstå att så är fallet, sett utifrån perspektivet av individens nuvarande sanning.

Detta visar sig också på ett sådant sätt att den som har mer insikter om existensens villkorslösa kärlek, alltid är den som visar mest respekt, ödmjukhet och förståelse mot den som är mindre vetande.